Artikel 1 – Algemeen

1.1 De rechtsverhouding tussen Studio Dre@MZ, (hierna ‘Studio Dre@MZ’) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de factuur en eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Studio Dre@MZ.
Studio Dre@MZ behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

1.2 Deze voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Studio Dre@MZ en klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Studio Dre@MZ en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Studio Dre@MZ, hierna: de ‘Klant’), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: ‘e-book’ of in het meervoud ‘e-books’) en met betrekking tot de verkoop van fysieke artikelen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling van een e-book of fysieke artikelen via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.

1.3 Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de download link die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

1.4 Onderhavige voorwaarden zijn algemene voorwaarden die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books en fysieke producten. 

1.5 Deze algemene voorwaarden voor e-book downloads en aanschaf fysieke producten kunnen worden geraadpleegd op de website van Kookboek voor Papegaaien (www.kookboekvoorpapegaaien.nl) of kunnen eenvoudig worden verkregen door een verzoek te versturen via e-mail naar info@kookboekvoorpapegaaien.nl

Artikel 2 – Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering & downloads

2.1 Offertes en prijzen van Studio Dre@MZ houden geen enkele verplichting/verbintenis in en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Studio Dre@MZ niet.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Studio Dre@MZ en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt voor de aanschaf van het e-book en de fysieke producten. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Studio Dre@MZ gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

2.3 De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met download link voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Studio Dre@MZ aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Studio Dre@MZ hebben ontvangen, of mocht de download link niet werken, dient hij Studio Dre@MZ onmiddellijk te contacteren via info@kookboekvoorpapegaaien.nl

2.4 Zodra voormelde e-mail met download link aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book downloaden binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na deze termijn van twee maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

2.5De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden

Artikel 3 – Gebruik van e-books

3.1 Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over een pdf-reader. Een dergelijke reader is gratis te downloaden via bijvoorbeeld http://get.adobe.com/nl/reader/
Studio Dre@MZ is niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

3.2 De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum drie verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.

Artikel 4 – Levering en uitvoering

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  6. Indien een bestelling niet opgehaald wordt bij een servicepoint en retour gezonden wordt naar MOKY Bird, kan deze opnieuw verzonden worden tegen verzendkosten. Indien de bestelling niet meer gewenst is, zullen de gemaakte kosten niet vergoed worden.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de webshop op www.mokybird.nl
Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Studio Dre@MZ worden gecorrigeerd.

4.2 De aankoop van e-Books alsmede de fysieke producten kan worden betaald door middel van iDEAL. Studio Dre@MZ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of inperken. De beschikbare betalingsmogelijkheden zullen steeds worden kenbaar gemaakt via de webshop (http://www.kookboekvoorpapegaaien.nl).

4.3 Voor de verwerking van de online betalingen, doet Studio Dre@MZ beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. Studio Dre@MZ stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen.

4.4 Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant, kan Studio Dre@MZ in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

4.5 Het aangekocht artikel zal slechts worden geleverd aan de Klant indien volledig voormeld bedrag is betaald.

Artikel 5 – Geen verzakingsrecht en retourrecht

5.1 Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Studio Dre@MZ
Www.kookboekvoorpapegaaien.nl
info@studiodreamz.nl

error: Content is protected !!